Nadrzędna kategoria: Główna

Rekrutacja

Zasady przyjęć do szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi

          » do liceum, technikum, szkoły policealnej

          » do gimnazjum, szkoły podstawowej

O przyjęcie do gimnazjum lub szkoły podstawowej mogą ubiegać się osoby, które mają ukończone w dniu rozpoczęcia zajęć 16 lat (podanie składa rodzic lub opiekun prawny)

Warunkiem przyjecia do liceum jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 17 lat.

Wymagane dokumenty :

  1. podanie o przyjęcie do szkoły -druk w sekretariacie lub do pobrania w zakładce
  2. świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
  3. ksero dowodu osobistego
  4. 2 zdjęcia
  5. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu - dotyczy kandydatów do technikum i szkoły policealnej.