Nadrzędna kategoria: Główna

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd Powiatowy – Miasto Łódź. Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się dwa razy do roku: 

 • od września - na semestr jesienny
 • od lutego – na semestr wiosenny

O tym czy powstanie klasa decyduje ilość chętnych do nauki.

 

Informacje dotyczące nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych

 1. Kto może się uczyć w szkole podstawowej?
 2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
 3. Jak wygląda nauka w szkole?
 4. Zasady promocji.
 5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
 6. Sprawdzian w kl. 6 szkoły podstawowej – co to jest?

1. Kto może się uczyć w szkole podstawowej?

Obecnie prowadzony jest nabór do siódmej klasy szkoły podstawowej. Nauke wniej może podjąć osoba, która:

 • ukończyła 16 lat, a w szczególnych przypadkach 15.
 • ukończyła klasę 6 szkoły podstawowej lub inną dowolną klasę szkoły podstawowej lub nie uzyskała promocji do klasy drugiej gimnazjum

powrót

2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby pojąć naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:

 • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące - druki do pobrania)
 • świadectwo z ostatniej ukończonej przez kandydata klasy szkoły podstawowej.
 • 2 zdjęcia

 

powrót

3. Jak wygląda nauka w szkole ?

Nauka w szkole odbywa się 2 lub  razy w tygodniu, w systemie zaocznym w godzinach popołudniowych.

Nauka w szkole podstawowej trwa 4 semestry ( 2 lata ). 
W szkole podstawowej obowiązuje poniższy plan nauczania

 

klasa VII

sem.I

 klasa VII

sem.II

 klasa VIII

sem.I

klasa VIII

sem.II

 Jęz. polski  48 48 46 46
 Jęz. obcy 30 30 28 28
 Matematyka 37 37 39 39
 Historia 18 18 19 19
 wos 10 10 9 9

 geografia

10 10 9 9
 biologia
 
10 10 9 9
 chemia 9 9 10 10
  fizyka 9 9 10 10
 Informatyka 9 9 9 9


powrót

4. Zasady promocji.

Słuchacze szkoły podstawowej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z j.polskiego, z j.obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. 
W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane). 
powrót

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w 2 semestrze otrzymać z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz  8 klasy musi obowiązkowo przystąpić do „sprawdzianu po 8 klasie” (wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów).  
powrót

6. Sprawdzian w 8 kl. szkoły podstawowej – co to jest?

Sprawdzian w 8 kl. szkoły podstawowej ma za zadanie sprawdzić wiedzę słuchacza. Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.

powrót