Nadrzędna kategoria: Główna

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w VI semestrze (trzeciej klasie) gimnazjum.

Egzamin jest obowiązkowy. Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu nie otrzyma świadectwa ukończenia szkoły.Odbywa się w formie pisemnej - testy egzaminacyjne maja formę kilkunastostronnicowej broszury.

Jeżeli jakiś słuchacz nie przystąpi do egzaminu, to musi powtórzyć ostatni 6 semestr gimnazjum i przystąpić do egzaminu w następnym terminie.

Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać, nawet gdy otrzyma się zero punktów.

Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, obowiązującej we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.

Egzamin przeprowadzany jest  w czasie trzech kolejnych dni:

  • pierwszego dnia odbywa egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie.  Część pierwsza obejmuje historię i wiedzę o społeczeństwie, część druga (pisana po przerwie) język polski.
  • drugiego dnia odbywa sie egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Część pierwsza obejmuje przedmioty przyrodnicze (biologię, geografię, chemię, fizykę), część druga (pisana po przerwie) matematykę.
  • trzeciego dnia odbywa się egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w dwóch terminach: w styczniu lub w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Gimnazjaliści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie, przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE.

Miejsce, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, musi spełniać warunki określone przepisami bhp i zapewniać piszącym samodzielność pracy. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu zostały zawarte w  rozporządzeniu MEN oraz procedurach.

Każdy słuchacz przystępujący do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (tzw. arkusz egzaminacyjny). Egzamin gimnazjalny rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE.

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań słuchacz koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z informacjami z pierwszej strony oraz kodowanie nie są wliczany do czasu egzaminu.

Rozwiązane zadania otwarte są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, wpisanych do ewidencji. Karty odpowiedzi, na których są odpowiedzi do zadań zamkniętych (naniesione przez słuchaczy) wprowadza się do elektronicznych czytników, w których każda z kart jest odczytywana. Wynik odczytu wprowadzony zostaje do bazy danych.

Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.

Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań zamkniętych i otwartych. Ustala go okręgowa komisja egzaminacyjna ( OKE ) na podstawie liczby punktów przyznanych przez Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odrębne zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę, korzystania lub posiadania na sali urządzenia telekomunikacyjnego oraz zakłócania przez niego prawidłowego  przebiegu egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez słuchacza, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia jego egzamin. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor CKE. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu gimnazjalnego sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o wynikach egzaminu - w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z egzaminu wpisuje się „0”.

Na prośbę słuchacza lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca  jest udostępniona słuchaczowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

Więcej informacji na temat egzaminu gimnazjalnego można znaleźć na stronach