Nadrzędna kategoria: Główna

Dyrekcja 


  
Zasady udzielania odpowiedzi na pisma przesyłane drogą elektroniczną (e-mail)
do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi

CKU w Łodzi nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.