Nadrzędna kategoria: Główna

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Dyrekcja CKU  informuje, że w roku szkolnym  2017/2018  prowadzi nabór jedynie na  kierunek technik administracji w szkole policealnej.

.

 

Poniżej znajdują się oferowane przez CKU kierunki kształcenia zawodowego, gdzie podajemy, jakie przedmioty występują w planie nauczania (lub bloki w nauczaniu modułowym) oraz jakie umiejętności powinni zdobyć nasi absolwenci. Nauka w szkole policealnej odbywa się w systemie zaocznym.

 Technik administracji   Technik obsługi turystycznej   Technik hotelarstwa
 Technik rachunkowości  Technik informatyk  Technik elektronik
 Technik ekonomista  Technik spedytor  Technik technologii żywności
 Technik prac biurowych  Technik logistyk  
     

 

Informacje wspólne dla wszystkich kierunków:

  1. Zasady przyjęć do szkoły i wymagane dokumenty
  2. Zasady promocji
  3. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?
  4. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?

1. Zasady przyjęć do szkoły i wymagane dokumenty

W szkole policealnej naukę mogą podjąć osoby, które posiadają wykształcenie średnie – mają świadectwo ukończenia liceum lub technikum – nie potrzebna jest matura.
Wymagane dokumenty:

  • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące - druki do pobrania)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu ( może być od lekarza rodzinnego, 1-go kontaktu )

powrót

2. Zasady promocji

Słuchacz szkoły musi uzyskać oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich prac semestralnych (istnieje możliwość poprawienia pracy w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej), aby zostać dopuszczonym do egzaminu z danego przedmiotu. Niezaliczenie pracy kontrolnej z danego przedmiotu spowoduje, że do egzaminu z tego przedmiotu słuchacz nie może przystąpić.
W sesji egzaminacyjnej słuchacz zdaje egzamin pisemny z dwóch przedmiotów, a z pozostałych przedmiotów tylko egzamin ustny.
Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz musi uzyskać z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne.
W przypadku otrzymania jednej lub dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy. Egzamin przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

powrót

3. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz mieć zaliczoną praktykę zawodową.

powrót

4. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?

Warunkiem podstawowym jest ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie.
Następnie musimy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Egzamin ten składa się z części pisemnej i części praktycznej, który przeważnie odbywa się na terenie naszej szkoły (więcej informacji nt. egzaminu w zakładce Egzaminy – egzaminy zawodowe).

powrót

Technik administracji

Zawód: technik administracji ]

podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Podstawa programowa:
Czas trwania: 2 lata (4 semestry) system zaoczny.

Technik administracji w wyniku kształcenia w zawodzie powinien umieć:
interpretować i stosować przepisy prawa, kierować się zasadami praworządności, załatwiać indywidualne sprawy administracyjne, przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych, gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych, interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne, posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo - księgowej, posługiwać się dokumentacją księgową, wykorzystywać ewidencję finansowo-księgową, organizować pracę własną i w zespole, samodzielnie podejmować decyzję, kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów, stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach, prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzić korespondencję, redagować teksty, przygotowywać narady, zebrania, konferencje, posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym, komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje, działać twórczo.

Praca: Technik administracji może być podjąć pracę w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej np.: w: urzędach wojewódzkich, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych itp.

Plan nauczania dla technika administracji

Lp.
Nazwa przedmiotu  sem. I sem. II sem. III
sem. IV
razem godzin w 2-letnim okresie
 1 działalność gospodarcza
30 10 ----
-
40
 2 Prawo cywilne 65 ----
---

 
--

65
 3 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych -
 -- 15 55 70
 4 Prawo administracyjne  20  10-  20 40  90
 5 Finanse publiczne  - -- -- 20 20
 6 j.obcy  30  25  -  - 55
 7 Wykonywanie pracy biurowej  10 60  70 20 160
 8 Postepowanie w administracji -- 70 70 40 180
 9 Podstawy przedsiębiorczości 20   
    20
 10   -
-
     
 11            
 12    -  -      
             
13
     - -
-
 
   Razem      
  700

 

Informator o egzaminie w zawodzie technik administracji znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

powrót

 

Technik rachunkowości

Zawód: technik rachunkowości 412 [01]
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Podstawa programowa: 412[01]/SP/MEN/2000.01.03
Czas trwania: 2 lata (4 semestry) system zaoczny.

Plan nauczania dla technika rachunkowości

Lp.
Nazwa przedmiotu  sem. I sem. II sem. III
sem. IV
razem godzin w 2-letnim okresie
 1 Podstawy ekonomii  20 20 - -
40
 2 Technika biurowa
- 20 20 20 60
 3 Statystyka  30        30
 4 Zasady rachunkowości  40 - - -
 40
 5 Marketing  - -  - 25
 25
 6 Elementy prawa  20 20
 -  -  40
 7 Przedsiębiorcy  - - 20
20
 40
 8 Rachunkowość  - 80 80 75
 235
 9 Finanse - 20
30
30
 80
 10 Język angielski zawodowy  25 25  - -
 50
 11 Kultura zawodu  10 - -
 -  10
 12 Pracownia ekonomiczno-informatyczna
         
  Razem godz. przedmiotów zawodowych          700
12
Praktyka zawodowa w III i IV sem. po 4 tyg.          

 

Informator o egzaminie w zawodzie technik rachunkowościi znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

powrót

 

Technik ekonomista

Zawód: technik ekonomistai 343 [02]
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Podstawa programowa: 341[02]/MEN/2008.05.20
Czas trwania: 2 lata (4semestry) system zaoczny.

Plan nauczania dla technika ekonomisty 

Lp.
Nazwa przedmiotu  sem. I sem. II sem. III
sem. IV
razem godzin w 2-letnim okresie
 1 Podstawy ekonomii         55
 2 Prawo         82
 3 Ekonomika         150
 4 Rachunkowość         190
 5 Pracownia ekonomiczna         96
 6 Język angielski zawodowy         27
7 Specjalizacja         82
  Razem godz. przedmiotów zawodowych         682
 8 Podstawy przedsiębiorczości         18
  Ogółem
        700
9
Praktyka zawodowa - 6 tygodni
         

 

Informator o egzaminie w zawodzie technik ekonomista znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

powrót

Technik prac biurowych

Informator o egzaminie w zawodzie technik technik prac biurowych znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

powrót

Technik obsługi turystycznej

powrót

Technik informatyk

powrót

Technik spedytor

powrót

Technik logistyk

powrót

Technik hotelarstwa

powrót

Technik elektronik

powrót

Technik technologii żywności

powrót