Nadrzędna kategoria: Główna

Kursy kwalifikacyjne (zawodowe)

Co to jest kurs kwalifikacyjny ?

Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ ( w miejsce techników uzupełniających i szkół policealnych ). Kursy kwalifikacyjne są obecnie najprostszą i jedyną drogą do zdobycia tytułu technika przez osobę dorosłą.

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika (uczęszczać na kursy KKZ).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie zawodowe dorosłych w technikum uzupełniającym oraz w szkołach policealnych - do tej pory zawód można było w tych typach szkół - teraz na kursie kwalifikacyjnym (niektóre zawody nadal będzie można zdobyć w szkole policealnej). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Na wybrany kurs kwalifikacyjny może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na dotychczasowe wykształcenie (minimum gimnazjum).

Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch a nawet z trzech poziomów czyli kursów kwalifikacyjnych - odpowiednio K1, K2, K3. Każdy poziom (kurs kwalifikacyjny) będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie (egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna). Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać tytuł technika.

Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Dyplom technika - potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Osoba, która nie ma wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Natomiast jeśli słuchacz będzie potrzebował tylko wybraną kwalifikację w zawodzie, to nie musi przerabiać całego programu technika. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.

Po ukończeniu danej kwalifikacji słuchacz otrzymuje - zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowegopotwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

Przykład dotyczy nauki w zawodzie technika informatyka

Zawód technik informatyk podzielono na 3 kwalifikacje (specjalności):

K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
K2 – Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
K3 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz

Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden, dwa lub trzy kursy i uzyskać zaświadczenia o posiadaniu odpowiednio jednej, dwóch kwalifikacji lub skończyć wszystkie trzy kursy i uzyskać tytuł technika informatyka.

Nauka na kursach kwalifikacyjnych będzie odbywała się podczas roku szkolnego.

Wykaz obecnie oferowanych kursów kwalifikacyjnych znajduje się w zakładce Kursy na stronie głównej.